Tryg Garanti

Olemme erikoistuneet yritysvakuutuksiin

Yritys

Tryg Garanti on takausvakuutuksiin ja luottovakuutukseen erikoistunut vakuutusyhtiö

Tryg Garan­ti on Pohjo­is­maid­en suurin takaus­vaku­u­tuk­si­in erikois­tunut vaku­u­tusy­htiö. Takaus­vaku­u­tuk­sien lisäk­si tar­joamme asi­akkaillemme myös luot­to­vaku­u­tus­ta. Pääkont­torimme sijait­see Tan­skas­sa, jon­ka lisäk­si meil­lä on toimis­to­ja Suomes­sa, Nor­jas­sa ja Ruot­sis­sa. Ruot­sis­sa toim­imme nimel­lä Mod­er­na Garan­ti. Vuo­den 2018 aikana laa­jen­namme tom­intaamme myös Sak­saan.

Myön­nämme sopimus­takauk­sia mm. raken­nus­toimi­alan ja teol­lisu­u­den tarpeisi­in. Näi­den lisäk­si annamme takauk­sia eri vira­nomaisille kuten Tullille ja EU-vira­nomaisille. Voit lukea lisää tar­joamis­tamme takaus­la­jeista täältä.

Luot­to­vaku­u­tuk­seen erikois­tuneet asiantun­ti­jamme tar­joa­vat laa­ja-alaista tur­vaa myyn­ti­saatavien vaku­ut­tamiseen mon­en eri toimi­alan yri­tyk­sille — mukaan­lukien vien­tiyri­tyk­set. Voit lukea lisää luot­to­vaku­u­tus­tuot­teestamme täältä.

Olemme osa Tryg-perhettä

Olemme osa Trygiä, Pohjo­is­maid­en toisek­si suur­in­ta vahinko­vaku­u­tus­ryh­mää. Tryg on pörssilis­tat­tu Nas­daq OMX Copenhagen:issa. Try­gin suurin osak­keen­o­mis­ta­ja sekä pääomis­ta­ja on osa Trygheds­Grup­pen:ia, joka on myös Tryg­Fonden:in takana. Trygheds­Grup­pen, Tryg­Fonden ja Tryg muo­dosta­vat yhdessä Tryg-per­heen.

Muuttuvassa maailmassa teemme sinulle helpommaksi olla tryg”

Tryg’ on ain­ut­laa­tu­inen pohjo­is­mainen sana, joka tarkoit­taa tun­net­ta tur­vas­sa olosta ja välit­tämis­es­tä. Takaus- ja luot­to­vaku­u­tus­li­ike­toimin­nas­sa pyrimme toim­i­maan tämän sanan mukaises­ti ja luo­maan asi­akkaillemme mie­len­rauhaa, Peace of Mind:ia. Teemme sen mm. ole­mal­la luotet­tu kol­mas osa­puoli takaus­vaku­ut­ta­jan roolis­sa sekä tar­joa­mal­la vaku­u­tus­ta yhteen yri­tyk­sen tärkeim­mistä omaisu­useristä, myyn­ti­saatavi­in.

Olemme sekä kotimaisia että kansainvälisiä

Riip­pumat­ta siitä, onko liike­toim­intasi koti­maista vai kan­sain­välistä — ehkä jopa molem­pia — voimme toden­näköis­es­ti aut­taa sin­ua takaus­vaku­u­tuk­sis­sa sekä myyn­ti­saatavien vaku­ut­tamises­sa.

Jos sin­ul­la on liike­toim­intayk­siköitä ja takaus­tarpei­ta useis­sa eri mais­sa, voimme aut­taa sin­ua tekemäl­lä koko kon­sernin kat­ta­van takaus­limi­it­ti­sopimuk­sen. Meil­lä on vuosien koke­mus kan­sain­välis­ten kon­sernien avus­tamis­es­ta takausasiois­sa.

ICISA — kansainvälinen luotto- ja takausvakuutusjärjestö

Olemme jäse­nenä kan­sain­välisessä luot­to- ja takaus­vaku­u­tusjär­jestössä ICISA:ssa (Inter­na­tion­al Cred­it Insur­ance & Sure­ty Asso­ci­a­tion).  Jäsenyys tur­vaa laa­jamit­taisen yhteistyön muiden johtavien asiantun­ti­joiden kanssa luot­to- ja takaus­vaku­u­tus­li­ike­toimin­nas­sa Euroopas­sa ja kan­sain­välis­es­ti. Tämä yhteistyö tar­joaa meille myös mah­dol­lisu­u­den olla tuke­mas­sa suo­ma­lais­ten asi­akkaidemme toim­intaa ulko­mail­la.

Haluatko tietää lisää Tryg Garantista?

Mikäli halu­at kuul­la lisää Tryg Garan­tista, soi­ta nume­roomme +358 (0)20 780 5790 tai lähetä meille yhtey­de­not­topy­yn­tö.