Tryg Garanti

Olemme erikoistuneet yritysvakuutuksiin

Takausvakuutus

Takausvakuutus — vakuus sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi

Tryg Garan­tin asiantun­ti­jat ovat erikois­tuneet rak­en­tamisen ja teol­lisu­u­den tarvit­semi­in takauk­si­in, joista meil­lä on pitkä koke­mus. Takaus­vaku­u­tus tur­vaa sopimu­sos­a­puolten välisiä suori­tusvelvoit­tei­ta. Kun urakas­ta tai toim­i­tuk­ses­ta tehdään sopimus, tulee toimit­ta­jan usein aset­taa vaku­us tilaa­jan hyväk­si. Vaku­u­den aset­tamisvelvol­lisu­us perus­tuu joko osa­puolten väliseen sopimuk­seen tai yleisi­in sopimuse­htoi­hin. Raken­nusurakoista tehtävis­sä sopimuk­sis­sa yleen­sä viitataan raken­nusurakan yleisi­in sopimuse­htoi­hin (YSE 1998), jois­sa määritel­lään osa­puo­lil­ta edel­lyte­tyt vaku­udet.

Takaus­vaku­u­tuk­sia käytetään paljon eri­tyis­es­ti raken­nusurakoiden sekä kone- ja laite­toim­i­tusten vakuute­na. Takaus­vaku­u­tuk­sia voidaan käyt­tää myös ennakko­mak­su­jen- tai muiden mak­su­jen vakuuksi­na. Tyyp­il­lis­es­ti raken­nusalal­la pääu­rakoit­si­ja aset­taa vaku­u­den tilaa­jan hyväk­si ja ali­u­rakoit­si­ja puolestaan pääu­rakoit­si­jan hyväk­si. Teol­lisu­udessa puolestaan on tyyp­il­listä, että toimit­ta­ja aset­taa vaku­u­den tilaa­jan hyväk­si.

Urakoit­si­jan tai toimit­ta­jan aset­ta­ma vaku­us tur­vaa sen, että työ saate­taan lop­pu­un sopimuk­sen ehto­jen mukaises­ti. Jos näin ei tapah­du, edun­saa­jalle kor­vataan työn lop­pu­un­saat­tamis­es­ta aiheutunut taloudelli­nen vahinko.

Takausvakuutus rakennussektorilla

Työ- ja toim­i­tus­takauk­set sekä taku­ua­jan takauk­set anta­vat tur­vaa tilaa­jille tilanteessa, jos­sa urakoit­si­ja tai toimit­ta­ja ei kykene suo­ri­u­tu­maan sopimusvelvoit­teis­taan. Takaus kat­taa kesken­eräisen urakan lop­pu­un saat­tamis­es­ta aiheutu­via kus­tan­nuk­sia. Vas­taavasti taku­ua­jan takaus­ta voidaan käyt­tää taku­uaikana havait­tu­jen virhei­den ja puut­tei­den kor­vaamiseen.

Ennakko­mak­su- ja muut mak­su­takauk­set liit­tyvät myös usein rak­en­tamisen pro­jek­tei­hin. Ennakko­mak­su­takaus tur­vaa ennakko­mak­sun tai sen osan palau­tuk­sen, jos toimit­ta­ja ei täytä sopimuk­sen mukaisia velvoit­teitaan. Mak­su­takaus puolestaan tur­vaa, että tilaa­ja mak­saa toimit­ta­jalle sopimuk­sen mukaiset mak­su­velvoit­teen­sa.

Takausvakuutus teollisuudessa

Kone- ja laite­toim­i­tuk­sis­sa, takaus­vaku­u­tuk­sia käytetään tur­vaa­maan tilaa­jan toimit­ta­jalle kaup­pahin­nas­ta ennakkoon mak­samia eriä. Ennakko­mak­su­takaus tur­vaa ennakkoon mak­set­tu­jen erien takaisin­mak­sun, mikäli toimit­ta­ja ei täytä sopimuk­sen mukaisia velvoit­teitaan.

Haluatko tietää lisää?

Mikäli halu­at kuul­la lisää tar­joamis­tamme takaus­palveluista, soi­ta nume­roomme +358 (0)20 780 5790 tai lähetä meille yhtey­de­not­topy­yn­tö.