Tryg Garanti

Olemme erikoistuneet yritysvakuutuksiin

Takauslajit

Tryg Garan­ti tar­joaa takauk­sia eri tarpeisi­in raken­nus-, kone- ja laite­te­ol­lisu­u­den yri­tyk­sille. Saat meiltä takauk­set myös vira­nomais­tarpeisi­in kuten tullille tai EU-vira­nomaisille.

Työ- ja toimitustakaukset

Työ– tai toim­i­tus­takaus annetaan raken­nut­ta­jan tai tilaa­jan hyväk­si kor­vaa­maan vahinkoa, joka voi aiheutua, jos urakoit­si­ja tai toimit­ta­ja ei saa­ta pro­jek­tia lop­pu­un ja täytä sopimuk­sen mukaisia velvot­teitaan. Rak­en­tamiseen liit­tyvät takauk­set perus­tu­vat usein YSE 1998 -ehtoi­hin (Raken­nusurakan yleiset sopimuse­hdot), joiden mukaan työa­jan takaus on yleen­sä 10% arvon­lisäverot­tomas­ta urakkahin­nas­ta.

Takuuajan takaukset

Taku­ua­jan takaus annetaan raken­nut­ta­jan tai tilaa­jan hyväk­si kor­vaa­maan vahinkoa, joka voi aiheutua, jos urakoit­si­ja tai toimit­ta­ja ei kor­jaisi taku­uaikana ilmen­neitä viko­ja ja puut­tei­ta. Rak­en­tamiseen liit­tyvät takauk­set perus­tu­vat usein YSE 1998 -ehtoi­hin (Raken­nusurakan yleiset sopimuse­hdot), joiden mukaan taku­ua­jan takaus on yleen­sä 2% arvon­lisäverot­tomas­ta urakkahin­nas­ta.

Ennakkomaksutakaukset

Ennakko­mak­su­takaus­ta tarvi­taan, kun laite- tai pro­jek­ti­toimit­ta­jana ole­va yri­tys saa asi­akkaal­taan ennakko­mak­sun. Tilaa­ja usein edel­lyt­tää ennakko­mak­sulle takaus­ta, joka tur­vaa ennakko­mak­sun tai sen osan palaut­tamisen, mikäli työ tai toim­i­tus ei tapah­du sopimuk­sen mukaises­ti. Ennakko­mak­su­takaus on ennakko­mak­sun suu­ru­inen, tyyp­il­lis­es­ti 10–30% kaup­pahin­nas­ta.

Tarjoustakaukset

Tar­jous­takaus annetaan tilaa­jan hyväk­si sen vaku­udek­si, että tar­jouk­sen tek­i­jä pysyy tar­jouk­ses­saan, solmii toim­i­tus-/urakka­sopimuk­sen sekä jär­jestää toim­i­tus-/työaikaisen vaku­u­den tar­jouk­sen ehto­jen mukaises­ti.

Viranomaistakaukset

Vira­nomais­takauk­set ovat vira­nomais­ten edel­lyt­tämiä takauk­sia, jot­ka useim­miten perus­tu­vat laki­in. Takaus on tyyp­il­lis­es­ti jonkin luvan myön­tämisen edel­ly­tys. Vira­nomais­takauk­set ovat kestoltaan yleen­sä pitk­iä, usein jopa tois­taisek­si voimas­sa ole­via. Vira­nomaiset yleen­sä edel­lyt­tävät vaku­u­den aset­tamista myös sil­loin, kun ne päät­tävät sal­lia luvan mukaisen toimin­nan aloit­tamisen ennen kuin lupa on saanut lain­voiman.

Tul­li­takaus on tul­li­mak­su­jen mak­samisen vaku­udek­si yri­tyk­sen puoles­ta annet­ta­va takaus tullin hyväk­si.

Haluatko tietää lisää?

Mikäli halu­at kuul­la lisää tar­joamis­tamme takaus­palveluista, soi­ta nume­roomme +358 (0)20 780 5790 tai lähetä meille yhtey­de­not­topy­yn­tö.