Tryg Garanti

Olemme erikoistuneet yritysvakuutuksiin

Kotimaiset takaukset

Olemme asiantuntijoita kotimaan takaustarpeissa

Tryg Garan­tis­sa on joukko kokenei­ta paikallisia asi­akas­vas­taavia toimis­tois­samme Helsingis­sä, Kööpen­ham­i­nas­sa, Oslos­sa ja Tukhol­mas­sa. Asi­akas­vas­taavamme tar­joa­vat laa­ja-alaisia ja päte­viä neu­vo­ja takaus­tarpeisi­in paikallises­sa markki­nas­sasi. Helsin­gin toimis­tol­lamme sin­ua palvelee asiantun­te­va ja kokenut henkilöstö, joka on apunasi kaiken­lai­sis­sa takauk­si­in liit­tyvis­sä kysymyk­sis­sä.

Miksi tarvitsen takausvakuutusta?

Kun olet aloit­ta­mas­sa uut­ta pro­jek­tia, sin­ua saate­taan pyytää toimit­ta­maan vaku­us tur­vaa­maan sopimusvelvoit­teitasi. Useim­miten saat sopimuk­sen ain­oas­taan, jos toim­i­tat pyy­de­tyt vaku­udet. Tämän vuok­si on tärkeää varmis­taa jo ennen sitou­tu­mista pro­jek­ti­in, että voit toimit­taa vaa­di­tut vaku­udet.

Tryg Garanti antaa takauksen puolestasi

Jos sin­ul­la on takaus­tarpei­ta, ole yhtey­dessä Tryg Garan­ti asiantun­ti­joi­hin, niin voimme keskustel­la tarpeis­tasi. Jos yri­tyk­senä täytät vaa­timuk­semme, voit saa­da käyt­töösi takaus­limi­itin. Takaus­limi­it­tisi puit­teis­sa sin­un on mah­dol­lista tila­ta takauk­sia. Tryg Garan­ti antaa puolestasi koti­maiset takauk­set ja takaa luotet­tuna kol­man­te­na osa­puole­na sopimuskump­panille­si, että täytät sopimusvelvoit­teesi.

Asi­akkaanamme olet aina tietoinen, onko takaus­limi­itis­säsi tilaa uusille takauk­sille. Tar­joamme myös yksilöl­lis­es­ti räätälöi­tyjä ratkaisu­ja eri­laisi­in takaus­tarpeisi­in. Voit lukea lisää eri tyyp­pi­sistä takauk­sista täältä.

POMnet — Tryg Garantin verkkopalvelu

Tryg Gran­tin asi­akkaana sin­ul­la on pääsy markki­noiden parhaaseen verkkopalvelu­un POM­net:iin. Jous­ta­van verkkopalvelumme avul­la hallinnoit takauk­si­asi hel­posti ja sen kaut­ta kaik­ki takauk­si­in liit­tyvät tiedot ovat aina nopeasti saatavil­lasi.

Haluatko tietää lisää?

Mikäli halu­at kuul­la lisää tar­joamis­tamme takaus­palveluista, soi­ta nume­roomme +358 (0)20 780 5790 tai lähetä meille yhtey­de­not­topy­yn­tö.