Tryg Garanti

Olemme erikoistuneet yritysvakuutuksiin

Monitor90

Monitor90 — luottovakuutus luo arvoa yrityksesi liiketoiminnalle

Monitor90 on luot­to­vaku­u­tus­tuot­teemme, joka kor­vaa 90 % tap­piostasi, jos asi­akkaasi ei mak­sa laskuaan mak­sukyvyt­tömyy­den tai mak­suha­lut­to­muu­den takia. Lisäk­si luot­to­vaku­ut­ta­jana tar­joamme ajan­ta­saista tietoa asi­akkaidesi luot­tokelpoisu­ud­es­ta.

Monitor90 luo lisäar­voa sin­ulle ja yri­tyk­selle­si:

• Yri­tyk­sesi mak­su­valmius on tur­vat­tu, sil­lä mak­samme kor­vauk­sen 15 päivän kulues­sa asi­akkaasi konkurssi­ti­lanteesta
• Voit kohdis­taa myyn­nin kan­nat­tavi­in asi­akkaisi­in, sil­lä valvomme asi­akkaidesi luot­tokelpoisu­ut­ta ja ker­romme sin­ulle luot­tokelpoisu­u­den muu­tok­sista
• Säästät aikaa ja rahaa, kos­ka hoidamme puolestasi myyn­ti­saatavien perin­nän
• Myyn­ti uusille asi­akkaille helpot­tuu ja on kon­trol­loitua, sil­lä voit ulkois­taa päätök­set uusille asi­akkaille annet­tavas­ta luo­ton määrästä meille

Haluatko tietää lisää?

Voit soit­taa nume­roomme +358 (0)20 780 5790 tai lähet­tää meille yhtey­de­not­topy­yn­nön. Voit myös halutes­sasi täyt­tää sivuil­tamme löy­tyvän hake­muskaavak­keen ja jät­tää luot­to­vaku­u­tushake­muk­sen samantien verkon kaut­ta.