Tryg Garanti

Olemme erikoistuneet yritysvakuutuksiin

Sähköinen allekirjoitus

Mikä on sähköinen allekirjoitus?

Sähköi­nen allekir­joi­tus vahvis­taa, että takauk­sen allekir­joit­ta­ja on Tryg Garan­ti. Skan­natun allekir­joituk­sen lisäk­si takauk­sis­samme on dig­i­taa­li­nen var­menne, joka ker­too että takaus on Tryg Garan­tin myön­tämä.

Käytämme takauksissamme sähköistä allekirjoitusta

Tryg Garan­tin takauk­set ovat pääsään­töis­es­ti pdf-muo­dos­sa ja niis­sä on skan­nat­tu allekir­joi­tus. Sähköis­es­ti allekir­joite­tut takauk­set ovat yhtä sitovia ja päte­viä kuin alku­peräisin allekir­joituksin myön­netyt takauk­set. Käytämme paperiko­pi­oi­ta takauk­sis­sa vain tarvit­taes­sa.

Tryg Garan­ti on käyt­tänyt sähköisiä allekir­joituk­sia takauk­sis­saan syksys­tä 2011 läh­tien.

Kuinka sähköinen allekirjoitus toimii?

Osana automaat­tista takausten käsit­te­lyämme, takauk­set annetaan pääsään­töis­es­ti pdf-muo­toisi­na doku­ment­teina. Dig­i­taa­li­nen var­menne näkyy selvim­min sähkö­pos­titse toimite­tuis­sa takauk­sis­sa. Tämän vuok­si suosit­telemme, että myön­tämämme takauk­set lähetetään edun­saa­jille sähkö­pos­titse aina kun se on mah­dol­lista. Näin dig­i­taa­li­nen var­menne on myös takauk­sen edun­saa­jan toden­net­tavis­sa.

Lisäti­eto­ja käyt­tämästämme dig­i­taalis­es­ta var­menteesta voit lukea osoit­teessa www.entrust.com. Entrust on ser­ti­fioitu kump­pan­imme sähköi­sis­sä allekir­joituk­sis­sa.

Miksi Tryg Garanti käyttää sähköistä allekirjoitusta?

Halu­amme, että asi­akkaamme saa­vat hake­mansa takauk­set käyt­töön­sä mah­dol­lisim­man hel­posti ja nopeasti. Varmis­tamme tämän tar­joa­mal­la asi­akkaidemme käyt­töön verkkopalvelumme POM­net in sekä allekir­joit­ta­mal­la ja toimit­ta­mal­la takauk­semme sähköis­es­ti. Verkkopalvelus­samme pääset reaali­a­jas­sa tilaa­maan ja muut­taa­maan takauk­si­asi sekä tarkastele­maan takaus­si­toumus­doku­ment­te­ja. Nopeu­tamme takausten käsit­telyaikaa myön­tämäl­lä ja allekir­joit­ta­mal­la takauk­set sähköis­es­ti.