Tryg Garanti

Olemme erikoistuneet yritysvakuutuksiin

Kansainväliset takaukset

Tarvitsetko kansainvälisiä takausvakuutuksia?

Onko kon­sernissasi liike­toim­intayk­siköitä useis­sa eri mais­sa ja teil­lä on myös kan­sain­välisiä takaus­tarpei­ta? Tar­joamme ratkaisuk­si tarpeisi­inne kon­sernil­imi­it­tiä, joka kat­taa toim­inta-alueenne sekä kaik­ki takauk­sia tarvit­se­vat yhtiönne. Meil­lä on vuosien koke­mus takaus­vaku­ut­tamis­es­ta kan­sain­väli­sis­sä kon­serneis­sa, joten autamme mielel­lämme.

Takauksemme kelpaavat maailmanlaajuisesti

Tar­joa­mamme takauk­set kel­paa­vat laa­jasti edun­saa­jille ympäri maail­maa. Tryg Garan­til­la on valvon­tavi­ra­nomais­ten lupa myön­tää takauk­sia suurim­paan osaan Euroopan mai­ta, mikä mah­dol­lis­taa nopean palvelun Euroopas­sa. Jos sin­ul­la on takaus­tarpei­ta Euroopan ulkop­uolelle, voimme luon­nol­lis­es­ti aut­taa sin­ua myös niis­sä.

Konsernisopimus kattamaan yrityksesi kaikki maat ja liiketoimintayksiköt

Asi­akkaanamme saat käyt­töösi kon­sernil­imi­itin, jos­ta voit tila­ta takauk­sia. Olet jatku­vasti ajan tasal­la, onko limi­itis­säsi tilaa uusien takausten hakemiseen. Takausjär­jestelmämme on erit­täin jous­ta­va ja voimme käsit­tel­lä takausti­lauk­set nopeasti. Verkkopalvelumme POM­net myös mah­dol­lis­taa koko kon­sernin sekä yksit­täisen liike­toim­intayk­sikön takausten tarkastelun.

POM­net tar­joaa myös:

  • Laa­jat mah­dol­lisu­udet käyt­täjäko­htais­ten käyt­tö­val­tuuk­sien määrit­te­lyyn
  • Käyt­täjäko­htaisen kieli­v­alin­nan (englan­ti, nor­ja, ruot­si, sak­sa, suo­mi ja tan­s­ka)
  • Mah­dol­lisu­u­den luo­da raport­te­ja excel-muo­toon

Haluatko tietää lisää?

Mikäli halu­at kuul­la lisää tar­joamis­tamme takaus­palveluista, soi­ta nume­roomme +358 (0)20 780 5790 tai lähetä meille yhtey­de­not­topy­yn­tö.