Tryg Garanti

Olemme erikoistuneet yritysvakuutuksiin

MonitorFlex

Tar­joamme Mon­i­tor­Flex -tur­vaa asi­akkaillemme, joil­la on luot­to­vaku­u­tus­sopimus Tryg Garan­tin kanssa. Mon­i­tor­Flex voi tar­jo­ta lisä­tur­vaa niis­sä tilanteis­sa, jois­sa emme nor­maal­isti jatkaisi velal­lisen vaku­ut­tamista täysimääräis­es­ti tai edes osit­tain perustuen yri­tyk­sen heikkoon taloudel­liseen tilanteeseen.

Milloin vakuuttaa MonitorFlexillä?

Velal­lisen heikko taloudelli­nen tilanne ja negati­ivisen kehi­tyk­sen jatku­mi­nen voivat johtaa siihen, että ole­mas­sa ole­vaa luot­tolimi­it­tiä tul­laan mah­dol­lis­es­ti pienen­tämään tai jopa pois­ta­maan osta­ja vaku­u­tuk­sen piiristä tule­vien toim­i­tusten osalta. Täl­laises­sa tapauk­ses­sa voi olla järkevää miet­tiä myyn­ti­saatavien suo­jaamista Mon­i­tor­Flex -tur­val­la. Jos kyseessä on asi­akkaallemme tärkeä asi­akku­us ja luo­tol­lista myyn­tiä velal­liselle halu­taan jatkaa, voimme jois­sakin tapauk­sis­sa jatkaa myyn­ti­saatavien vaku­ut­tamista Mon­i­tor­Flex -tur­val­la. Lisä­tur­vas­ta veloita­mme eril­lisen vaku­u­tus­mak­sun.

Kuinka hakea MonitorFlex -turvaa?

Voit olla mei­hin yhtey­dessä lähet­tämäl­lä yhtey­de­not­topy­yn­nön verkko­sivu­jemme kaut­ta, soit­ta­mal­la meille tai lähet­tämäl­lä sähkö­pos­tia. Yhtey­de­no­ton jäl­keen arvioimme, voim­meko jatkaa kyseisen yri­tyk­sen vaku­ut­tamista ja jos voimme, mihin hin­taan. Jois­sakin tapauk­sis­sa Mon­i­tor­Flex -ratkaisul­la voidaan kor­va­ta päätet­ty osta­jal­imi­it­ti.

Jos päätät hyväksyä tar­jouk­semme Mon­i­tor­Flex­in osalta, lasku­tamme lisä­tur­vas­ta eril­lisel­lä laskul­la neljän­nesvu­osit­tain etukä­teen. Hin­ta määräy­tyy vaku­ute­tun limi­itin suu­ru­u­den ja osta­jaan liit­tyvän luot­toriskin perus­teel­la.

Erityistä

Pyy­dämme huomioimaan, että velal­lisen tilanteen edelleen heiken­tyessä, pidätämme oikeu­den tur­van päät­tämiseen. Tämä kos­kee myös niitä tilantei­ta, jois­sa aiem­min olemme olleet valmi­ita vaku­ut­ta­maan kyseistä yri­tys­tä. Päät­tämi­nen tapah­tuu 5 päivän ennakko­varoi­tusa­jal­la, joka mah­dol­lis­taa yri­tyk­selle­si aikaa löytää vai­h­toe­htoisia ratkaisu­ja tilanteelle. Jois­sain tapauk­sis­sa, voi asi­akkaallemme olla järkevää harki­ta yhteistyön päät­tämistä kyseisen osta­jan kanssa. Tryg Garan­ti luon­nol­lis­es­ti palaut­taa ennakkoon mak­se­tun ylimääräisen vaku­u­tus­mak­sun näis­sä tapauk­sis­sa.

Haluatko tietää lisää?

Mikäli halu­at kuul­la lisää tar­joamis­tamme luot­to­vaku­u­tus­vai­h­toe­hdoista, soi­ta nume­roomme +358 (0)20 780 5790 tai lähetä meille yhtey­de­not­topy­yn­tö.